Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Rammer, hvor forældre, elever og lærere tilstræber at skabe det bedst mulige arbejdsklima, således at skolen kan være i stand til at opfylde sit formål - samt være et rart sted at være for alle.
 
A: Lovmæssige regler             
Der må i skolen være arbejdsro og god orden, således at samværet på skolen bliver præget af tryghed og gensidig tillid.
Eleverne skal efter bedste evne udføre det arbejde, lærerne pålægger dem som led i undervisningen og i øvrigt følge de anvisninger, der gives.
Hvis elever har forsømt, skal have fri, eller kommer for sent, skal eleven have en seddel med hjemmefra til klasselæreren.
 
B. Generelle regler
Eleverne skal stille cyklerne på cykelparkeringspladsen, dette gælder også udenfor skoletid.
På skolen skal eleverne vise hensyn, hjælpe andre, undgå voldsomheder.
Eleverne skal medvirke til, at der altid er rent og pænt  i lokalerne, på gange, på toiletter og på legepladser. Efter sidste time skal stolene sættes op.
Skolens materiale og inventar skal behandles  på forsvarlig måde, og bevidst beskadigelse af skolens ejendele medfører erstatningsansvar.
Eleverne skal være på skolen i skoletiden, medmindre anden tilladelse foreligger. 8.- 9. årgang må forlade skolen i mellemtimer.
Forudsat eleverne færdes roligt og fornuftigt, har de tilladelse til at opholde sig på gange og i klasselokalerne i frikvartererne.
Gældende husregler for de enkelte fløje skal respekteres.
 
 
C. Inddragelse af private genstande:
Private genstande kan tilbageholdes, hvis en elev overtræder skolens principper for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden.

D. Procedure ved fravær
Klasselærer fører daglig forsømmelsesprotokol.
Faglærere registrerer fravær ved timens begyndelse i henhold til holdliste.
Fravær meddeles til klasselærer.
Skolen meddeler ulovligt fravær til forældre.
Kvittering fra forældre til klasselærer/kontoret.

August 2018

Klaus Toft
Skoleleder