MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældresamarbejde og trivsel

Formål:

På Løgstør Skole arbejder vi med at skabe et stærkt og godt
fællesskab til gavn for alle skolens elever. Et godt og trygt
socialt liv i klassen er vigtigt at lære. Samarbejdet med de
enkelte hjem, samarbejdet hjemmene imellem, herunder
dannelse af et trivselsråd i hver klasse er bærende for dette
arbejde.
Forældresamarbejdet skal sikre, at skole og forældre i
fællesskab tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og
dannelsesmæssige udvikling. I dette samarbejde er det vigtigt,
at skolen melder ud, hvad forældrene skal bidrage med og på
hvilke måder, det skal ske på.
Dannelse af et trivselsråd i hver klasse har til formål at øge
dialogen mellem forældre og lærere i den enkelte klasse og
styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde. Trivselsrådet
er med til at fremme fællesskabet i klassens forældregruppe og
styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og
skolens ledelse.
Trivselsrådets opgaver er at lave sociale arrangementer,
medinddrage eleverne i arrangementer, planlægge og afholde
forældremøder, herunder sørge for at vigtige
emner/problemstillinger tages op, formidle emner til diskussion
i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion i
klassens trivselsråd, at tage imod nye elever og forældre i
klassen og at formidle erfaringer videre til nye medlemmer i
rådet.
 

Mål:

På Løgstør Skole lykkes vi med et godt forældresamarbejde,
når vi har en god kontakt til hvert hjem, herunder at der en tæt
og respektfuld dialog skolen og hjemmene imellem, og at
hjemmene bakker op omkring de arrangementer, der sker på
skolen og i klasserne.
Vi lykkes med trivselsrådene, når der er et sådan i hver klasse,
og at disse i hvert skoleår bidrager med sociale arrangementer i
klasserne og meget gerne også på tværs af klasserne, samt at
rådene har en tæt dialog med skolebestyrelsen.

Handleplan:

Skolen tydeliggør i strategien og i kommunikationsstrategien
for, hvilke forventninger de har til forældresamarbejdet, så
forældrene ved, på hvilken måde de kan bidrage.
På første forældremøde hvert år skal der dannes et trivselsråd i
hver klasse. Lærerne i klasserne melder retur til kontoret, hvem
der sidder i trivselsrådet, så det kan blive tastet ind på
intranettet.
Skolebestyrelsens forældrevalgte deltager i klassernes første
forældremøde, hvor de fortæller, hvad der arbejdes med i
skolebestyrelsen, samt hvad der forventes af et trivselsråd.
Skolebestyrelsens forældrevalgte holder møde med
trivselsrådene efter behov, dog mindst en gang om året, hvor
ideer og erfaringer udveksles.

Tilsyn:

Skolebestyrelsen fører tilsyn efter behov, dog mindst en gang
om året, om dette princip bliver efterlevet.

Evaluering:

Princippet og de medfølgende handleplaner evalueres ifm.
tilsynet.
 

Godkendt i skolebestyrelsen d. 7. juni 2016

 

Dokumenter
Forældresamarbejde og trivsel.pdf Shape Created with Sketch.